Các phương pháp tương phản thích hợp cho mẫu của bạn?

Các phương pháp tương phản thích hợp cho mẫu của bạn?

Tùy theo các phương pháp tương phản, kính hiển vi cần được trang bị thêm các thiết bị tương ứng, ví dụ kỹ thuật tương phản pha sẽ cần sử dụng vật kính đặc biệt (vật kính phản pha) trong khi kỹ..

Các phương pháp tương phản thích hợp cho mẫu của bạn?

Các phương pháp tương phản thích hợp cho mẫu của bạn?

Phần lớn các mẫu tế bào, đặc biệt tế bào động vật khi quan sát với kính hiển vi sẽ không có đủ sẵn độ tương phản cần thiết để có thể thấy rõ một cách chi tiết. Các nhà nghiên cứu sẽ cần sử dụng thêm các kỹ thuật tương phản để giải quyết vấn đề này. Trong đó kỹ thuật tương phản pha (Phase contract – PH) và tương phản giao thoa khác biệt (DIC) vận dụng các các chùm sáng đi qua mẫu theo các cách khác nhau để làm tăng độ tương phản. Để tăng thêm độ tương phản bạn cũng có thể nhuộm mẫu, với thuốc nhuộm huỳnh quang tương ứng (miễn dịch huỳnh quang) trong kỹ thuật huỳnh quang protein.

Tùy theo các phương pháp tương phản, kính hiển vi cần được trang bị thêm các thiết bị tương ứng, ví dụ kỹ thuật tương phản pha sẽ cần sử dụng vật kính đặc biệt (vật kính phản pha) trong khi kỹ thuật tương phản giao thoa khác biệt DIC cần trang bị thêm vài năng kính đặt trên đường đi của tia sáng. Trong kỹ thuật hiển vi huỳnh quang bạn sẽ cần các khối kính lọc đặc biệt chỉ cho phép các bước sóng cần thiết chiếu vào và đi ra khỏi mẫu.